Privacybeleid

Navigatie-informatie volgens art. 13 EU-verordening 2016/679

Referentiestandaarden:

 • - EU-verordening nr. 679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals het vrije verkeer van persoonsgegevens (hierna "EU-verordening")
 • - Wetsbesluit n. 196 van 30 juni 2003 (hierna de "Privacycode"), zoals gewijzigd door: Wetgevend besluit n. 101 van 10 augustus 2018
 • -Aanbeveling nt 2 van 17 mei 2001 betreffende de minimumvereisten voor online gegevensverzameling in de Europese Unie, aangenomen door de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verzameld in de groep opgericht door art. 29 van de richtlijn nr. 95/46 / EG (hierna "Aanbeveling van de werkgroep op grond van art. 29")
 • -Richtlijnen voor promotionele activiteiten en de strijd tegen spam "van 4 juli 2013 (hierna "Richtlijnen van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens")

Toscana Outdoor door Nicola Dainelli met maatschappelijke zetel in Via C. Pavese, n. 6
50051 Castelfiorentino (FI) Castelfiorentino CF: DNLNCL71P03D403W - PI: 06712760484, wil gebruikers informeren over de methoden en voorwaarden die door de Vereniging worden toegepast op de verwerkingen van persoonsgegevens.
De informatie wordt in het bijzonder verstrekt met betrekking tot de persoonlijke gegevens van gebruikers die de website van de Vereniging raadplegen en gebruiken, die overeenkomt met het volgende domein: www.toscanaoutdoor.com De Vereniging treedt op als "Verwerkingsverantwoordelijke", dit betekent " de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt".
In het bijzonder kan de verwerking van persoonsgegevens worden uitgevoerd door personen die specifiek gemachtigd zijn om de persoonsgegevens van gebruikers te verwerken en daartoe naar behoren zijn geïnstrueerd door de Vereniging. In toepassing van de wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens, veronderstellen gebruikers die de website van de Vereniging raadplegen en gebruiken de hoedanigheid van "belanghebbenden", waarmee we bedoelen de natuurlijke personen op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
Opgemerkt moet worden dat de informatie niet bedoeld is om te worden uitgebreid naar andere websites die door gebruikers kunnen worden geraadpleegd via de links, inclusief eventuele sociale knoppen, die aanwezig zijn op de website van de Vereniging. Sociale knoppen zijn in het bijzonder digitale knoppen of links voor directe verbinding met sociale netwerkplatforms (zoals bijvoorbeeld en niet beperkt tot LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube), geconfigureerd in elke afzonderlijke "knop".
Door op deze links te klikken, krijgen gebruikers toegang tot de sociale accounts van de Vereniging.
De beheerders van de Sociale Netwerken, waarnaar de Sociale Knoppen verwijzen, opereren als onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken; bijgevolg is alle informatie met betrekking tot de methoden waarmee de bovengenoemde gegevensbeheerders verwerkingen van persoonlijke gegevens van gebruikers uitvoeren, te vinden op de relevante sociale netwerkplatforms.

1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De door gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden door de Vereniging voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Gebruik van navigatie op de website van de Vereniging;
 • Correcte verwerking van informatieverzoeken van gebruikers;
 • Het afgeven van authenticatiegegevens die geschikt zijn om gebruikers toegang te geven tot het gereserveerde gedeelte van de website en om online bestellingen te plaatsen;
 • Beheer van contractuele relaties en alle administratieve, operationele, management- en boekhoudactiviteiten met betrekking tot contractuele relaties (orderbeheer, facturering, leveranciersbetrouwbaarheidscontroles, after-sales assistentie en ondersteuning);
 • Beheer van geschillen, contractbreuk, waarschuwingen, transacties, arbitrages, gerechtelijke geschillen;
 • Het voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in wetten, voorschriften, communautaire voorschriften en bepalingen van autoriteiten;
 • Met de uitdrukkelijke en facultatieve toestemming van de gebruikers zal de Vereniging communicatie voor marketing en soortgelijke doeleinden verzenden, zoals het verzenden van reclamemateriaal, pogingen tot directe verkoop, het uitvoeren van marktonderzoek en commerciële communicatie;

2. Navigatiegegevens
Met betrekking tot het doel waarnaar wordt verwezen in punt 1 / a) van deze informatie, moet worden opgemerkt dat de navigatiegegevens, de IT-systemen en de softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, tijdens hun normale werking, bepaalde persoonlijke gegevens verwerven waarvan de overdracht is impliciet in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen naar de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van elke gebruiker. De navigatiegegevens blijven niet langer dan 1 jaar bewaard, onverminderd de eventuele noodzaak tot vaststelling van misdrijven door de gerechtelijke autoriteiten.

3.Rechtsgrondslag gegevensverwerking
Met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten 1.a) 1.b) 1.c) en 1.d) van deze informatie, bestaat de rechtsgrond voor de verwerking in de uitvoering van de diensten die via de website worden geleverd (in overeenstemming met Artikel 6, lid 1, letter b van de EU-verordening). Met betrekking tot het doel vermeld in de punten 1.e) en 1.f) van deze informatie, bestaat de rechtsgrond in de nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan de Vereniging is onderworpen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, let . c van de EU-verordening). Met betrekking tot de facultatieve doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten 1.g), 1.h) en 1.i) van deze informatie, bestaat de rechtsgrond uit de uitdrukkelijke toestemming die gebruikers vrijelijk hebben gegeven (overeenkomstig artikel 6, lid 1, laat .a van de EU-verordening). Met betrekking tot alle gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, wordt gespecificeerd dat gebruikers de reeds gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde kunnen intrekken; de intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking zelf is uitgevoerd. Het is mogelijk om de reeds aan de Vereniging gegeven toestemming in te trekken door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@toscanaoutdoor.com

4. Methoden en duur van de verwerking van persoonsgegevens
De gegevensverwerking kan worden uitgevoerd op papier, computer en telematica, ook via internet, door het personeel van het bedrijf dat specifiek is gemachtigd en schriftelijk is geïnstrueerd door de Vereniging. In ieder geval vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met volledige inachtneming van de bepalingen die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, evenals onder meer de juistheid, actualisering en relevantie van persoonsgegevens met het oog op de doeleinden vermeld in deze informatie. De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in elektronische en/of papieren archieven aanwezig op de maatschappelijke zetel of de operationele kantoren van de Vereniging. Onverminderd het feit dat de navigatiegegevens, zoals gedefinieerd in punt 2 van deze informatie, niet langer dan 1 jaar bestaan, vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld of in ieder geval op basis van de door de wet gestelde termijnen. Met betrekking tot de doeleinden van marketing en commerciële promotie, in het geval van manifestatie van de gevraagde optionele toestemmingen, worden de verzamelde persoonlijke gegevens bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de hierboven vermelde doeleinden volgens criteria op basis van naleving van de huidige regelgeving en correctheid evenals evenwicht tussen het legitieme belang van de Vereniging en de rechten en vrijheden van gebruikers. Bijgevolg zal de Vereniging, bij gebrek aan specifieke regels die voorzien in verschillende bewaartermijnen, ervoor zorgen dat de persoonsgegevens voor de bovengenoemde marketing- en commerciële promotiedoeleinden gedurende een gepaste tijd worden gebruikt. In ieder geval zal de Vereniging er alles aan doen om het gebruik van persoonsgegevens voor onbepaalde tijd te vermijden, en op periodieke basis te werk gaan om adequaat na te gaan of de interesse van de gebruikers om de verwerking te laten uitvoeren voor marketing- en promotiedoeleinden adequaat blijft bestaan. . Er wordt ook gespecificeerd dat de Vereniging specifieke veiligheidsmaatregelen heeft genomen om verlies, onrechtmatig of onjuist gebruik van persoonsgegevens en ongeoorloofde toegang tot dezelfde gegevens te voorkomen.

5.Categorieën van de onderwerpen aan wie de persoonsgegevens worden gecommuniceerd.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen worden bekendgemaakt:

 • Op de onderwerpen en in de gevallen voorzien door de wet;
 • Aan bankinstellingen voor het beheer van incasso's en betalingen en aan betalingsdienstaanbieders of acquirers (bijv. paypal, alipay of andere betalingsgateways);
 • Aan externe personen die namens Toscana Outdoor specifieke taken uitvoeren in verband met de hierboven uiteengezette doeleinden, aangeduid als Gegevensverwerkers;

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Persoonlijke gegevens zullen niet worden verspreid en daarom niet openbaar worden gemaakt aan het publiek of aan een onbepaald aantal personen

6. Verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van persoonsgegevens en gevolgen van weigering om deze te verstrekken
Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de punten 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e) en 1.f) van deze informatie is verplicht. Elke weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken, maakt het voor de Vereniging onmogelijk om gevolg te geven aan verzoeken van gebruikers voor het gebruik van website-inhoud en -diensten. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de punten 1.g), 1.h) en 1.i) van deze informatie is facultatief. Elke weigering om persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te verstrekken, maakt het voor de Vereniging onmogelijk om promoties en aanbiedingen over te brengen en om persoonlijke gegevens door te geven aan de verenigingen die behoren tot de bedrijfsstructuur van Toscana Outdoor voor de doeleinden vermeld in punt 1h) en 1.i) van deze informatie.

7. Rechten van de belanghebbenden

Gebruikers kunnen de door de EU-verordening gegarandeerde rechten uitoefenen door op de volgende manieren contact op te nemen met de Vereniging:

 • Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vereniging
 • Door een e-mail te sturen naar info@toscanaoutdoor.com;

Op grond van de EU-verordening deelt de Vereniging mee dat gebruikers de rechten op toegang tot persoonsgegevens zoals bepaald in art. 15 van de EU-verordening en de rechten voorzien in art. 16, 17, 18, 20 en 21 van dezelfde verordening betreffende de rectificatie, annulering, beperking van de verwerking van persoonsgegevens, gegevensoverdraagbaarheid, indien van toepassing en verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens. De uitoefening van de rechten gebeurt zonder formaliteiten, door een uitdrukkelijk verzoek te richten aan de coördinaten vermeld in paragrafen a) en b) van punt 7 van deze informatie. Als de vereniging geen feedback geeft binnen de door de wetgeving gestelde termijnen of als de reactie op de uitoefening van de rechten niet passend is, kunnen gebruikers een klacht indienen bij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit. De Italiaanse toezichthoudende autoriteit is de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza Venezia 11, 00187 Rome (http://www.garanteprivacy.it/).

Cookie beleid

 • Wat zijn cookies?DE Koekjes zijn kleine tekenreeksen waarmee de server kan opslaan op de browser van gebruikers de informatie die tijdens hetzelfde bezoek aan dezelfde site opnieuw kan worden gebruikt ("Sessie cookies") Of later, zelfs na dagen ("Permanente cookies").
  EEN Koekjes het kan geen andere gegevens van de harde schijven van gebruikers ophalen of computervirussen verzenden of adressen verkrijgen e-mail.
  Elk Koekjes is uniek voor de webbrowser van gebruikers. Enkele van de functies van de Koekjes ze kunnen worden gedelegeerd aan andere technologieën.
  Cookies kunnen "first party" zijn, wanneer ze de website rapporteren als een domein of "derde partij" als ze worden verzonden vanaf sites of van web Server andere (zogenaamde "derden") van de bezochte en waarop sommige elementen kunnen staan (zoals afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke koppeling naar pagina's van andere domeinen) aanwezig op de bezochte website
 • Soorten cookies op basis van hun functieDE Koekjes ze kunnen verschillende functies hebben en volgens de functie zijn ze onderverdeeld in:
  • -Koekjes technici die nodig zijn voor de werking van de site web zelf en zijn op hun beurt onderverdeeld in:
   • Koekjes navigatie: of die Koekjes die normale navigatie op de website mogelijk maken;
   • Koekjes van functionaliteit: dat zijn die Koekjes dat, om de browse-ervaring te verbeteren, de door gebruikers gekozen personalisaties onthoudt (bijvoorbeeld de taal);
   • Koekjes analytisch: of die Koekjes die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en hoe deze te bezoeken.

   De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gelijkgesteld i Koekjes analytische hulp Koekjes technici waar ik Koekjes analytics worden gemaakt en rechtstreeks gebruikt door de eerste deelsite. Opgemerkt moet worden dat met betrekking tot de Koekjes technische en analytische toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is niet vereist; voor de Koekjes analyse van toestemming van "derden" is niet alleen vereist als tools worden gebruikt om het identificerende vermogen van Koekjes (bijvoorbeeld anonimisering van het IP) en als de "derden" de via i . verzamelde informatie niet doorkruisen Koekjes met eventuele aanvullende informatie die ze hebben.

  • -Koekjes profilering, dit zijn de profielen waarmee u gebruikersprofielen kunt maken om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door hen worden geuit in de context van surfen op het net; voor het gebruik van deze Koekjes toestemming van de gebruiker is vereist.

De Vereniging deelt mee dat zij op haar website gebruik maakt van Koekjes technici, waaronder die van "derde partijen" om de werking van de webpagina mogelijk te maken en te verbeteren; de website gebruikt Koekjes profilering, inclusief van "derde partijen", om reclameberichten te verzenden in overeenstemming met de browse-voorkeuren van gebruikers. In het bijzonder worden de volgende geïdentificeerd: Koekjes gebruikt door de Vereniging op deze website, evenals de methoden voor het beheren van voorkeuren met betrekking tot hetzelfde:

COOKIES TYPE PRIVACYBELEID
https://www.toscanaoutdoor.com Aanhoudend en sessie Dit document
www.google.com Aanhoudend https://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlhttps://policies.google.com/privacy?hl=it

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics Geanonimiseerd

Deze website gebruikt Google Analytics, of een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") die een cookie gebruikt die op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen om te bepalen hoe gebruikers omgaan met de website. Google gebruikt Koekjes eigenaren om gebruikersinteracties te volgen. Deze Koekjes het wordt gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop het huidige bezoek plaatsvond, eerdere bezoeken aan de site door dezelfde gebruiker en de site die de webpagina aan gebruikers heeft gerapporteerd. De Vereniging garandeert de anonimisering van de IP-adressen van gebruikers die de website bezoeken, om ze niet identificeerbaar te maken voor Google. De implementatie van deze Google Analytics-instelling stelt u in staat om het IP-adres te anonimiseren door de waarde 0 in te stellen om het terminale deel van het IP te vervangen (laatste octet in het geval van IPv4-adres en laatste 80 bits IPv6-adressen). Het anonimiseringsproces vindt plaats tijdens de overdracht van de gegevens naar de Google-systemen, zodat de gegevens in het geheugen worden opgeslagen en de daaropvolgende verwerking plaatsvindt zonder dat het volledige IP-adres ooit door Google is geschreven. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens zowel door de Vereniging als door de derde partij volledig anoniem is, is het niet nodig om specifieke toestemming van gebruikers te vragen. Ten slotte wordt gespecificeerd dat het mogelijk is om het gebruik van Koekjes; in dit geval is het echter niet langer mogelijk om bepaalde functies te hebben die nodig zijn om te navigeren. In het bijzonder kunnen gebruikers op elk moment het gebruik van Koekjes op de computer door de configuratie van de navigatiebrowser te wijzigen. De methoden zijn afhankelijk van de gebruikte browser en worden beschreven in het helpmenu van dezelfde. Met betrekking tot de meest populaire browsers, de links naar de instructies voor het activeren / deactiveren van het gebruik van de Koekjes:

Internetverkenner:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple-safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Mozilla Fireforx: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Om de . uit te schakelen Koekjes derde partij e Koekjes promotionele en targeting van de website van de Vereniging, is het raadzaam om de website te bekijken http://youronlinechoices.com/ , waar de methoden om ze uit te schakelen worden aangegeven Koekjes.

Direct bericht
WhatsApp verzenden
nl_NLDutch